8/11 Cinema no Cinemax (1st BCK FS)


Cinema no Cinemax

Ra Menada - Procession of Ghosts by Alice Angeletti
Beirut by Melina Loukanidou
All Alone Before Frozen Gods by Elizabeth T. Vazquez
 stakra by Sara Bonaventura
A Peculiar Imagination by Jamie H Scrutton
La luna by Luisa Sequeira
A medium-sized statement by Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet

Werewolf Luv by Emma Jones
Untold Hairstories by Fenia Kotsopoulou
Give Chains A Chance by Hua Wang & Hong Yane Wang
 Queenie and the All or Nothing Thin King by Benni Quintero
 Letter to Boris by Pablo Molina Guerrero
 Bust of the young man by Slawomir Milewski
Living the Dream by John O'Hare & Tom Phipps
Gede Vizyon by Jefferson Kielwagen, Marcos Serafim & Stevens Simeon

«Οι ταινίες θα γίνουν τέχνη όταν το κόστος παραγωγής τους είναι τόσο εφικτό όπως το ν’ αγοράζεις χαρτί και στυλό». (Ζαν Κοκτώ)

Ταινίες που αναδεικνύουν την παραπάνω ρήση του Κοκτώ. Ταινίες –όχι απαραίτητα χαμηλού κόστους, αλλά ταινίες που αμφισβητούν τον μονόδρομο κινηματογραφικής παραγωγής που έχει θεσπιστεί από την κινηματογραφική βιομηχανία, την ακαδημία, τους παρακείμενους φορείς και θέλει τις ταινίες ως αποτέλεσμα δουλειάς πολυάριθμων ειδικευόμενων επαγγελματιών. Σ’ αυτό το πρόγραμμα οι ταινίες παράγονται χάρις την ελεύθερη χρήση-κατάχρηση κι εργασία διαθέσιμων ανθρώπων, ιδεών και υλικών. 

"Film will only become an art when its materials are as inexpensive as pencil and paper." (Jean Cocteau)
Films-examples of the former statement of Cocteau. Films -not
necessarily low budget, but films that don't accept the film production's example of the film industry, the academic forms, and the relative institutes, that want a film an expensive production field of many specialists and professionals. In this program you can watch films that have been produced with the free use and overuse of a mix made by personal expression, material, human beings and ideas.


 8/11   ~   21.00 
Balkan Can Kino
Kεραμεικού 28
Free EntranceΑναλυτικό Πρόγραμμα


Beirut by Melina Loukanidou 
 (2018, Greece, 2')
https://vimeo.com/user53279450

Balconies from another land.

Μπαλκόνια από έναν άλλο τόπο.


All Alone Before Frozen Gods by Elizabeth T. Vazquez  
(Usa, 2018, 16')
 https://www.etvazquez.com/
 
 We drive through an unconcerned landscape. Analogue transmutations briefly engage our distracted memories. 

Οδηγούμε ασυναίσθητα. Οι αναλογικές μεταλλαγές εμπλέκουν εν συντομία τις αποσπασματικές αναμνήσεις μας.


stakra by Sara Bonaventura
(
USA / Singapore, 2017, 5')
http://www.s-a-r-a-h.it/ 

It’s a mystical and hallucinatory journey of a resilient subject, not yet completely seduced by the machines; entangled in their challenging system, but radiating dynamism while struggling for self determination. Getting lost, falling apart, splitting, vanishing and resetting. Finding balance in between.

Είναι ένα μυστικιστικό ταξίδι παραίσθησης ενός ανθεκτικού αντικειμένου που δεν έχει απαχθεί εντελώς από τις μηχανές, εμπλεκόμενο μαζί τους αλλά αγωνιζόμενο μ' αυτοδιάθεση. Χάνεται, καταρρέει, εξαφανίζεται, επαναρυθμίζεται. Βρίσκει ισορροπία στο μεταξύ.


A Peculiar Imagination by Jamie H Scrutton
(2018, Uk, 5')
jhscrutton3189@hotmail.com
This Stop Motion Animation is based on the illustrations tucked away into my Sketchbook. This experimental piece allowed me to expand my creative instincts and produce a short snapshot of me interacting with the sketches. 

Αυτό το στόπ μόσιος βασίζεται σε σκίτσα μου παρμένα απ' το τετράδιο μου. Η διάδραση μαζί τους σε κινούμενη εικόνα μου έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ δημιουργικά με ενστικτώδη τρόπο.


La luna by Luisa Sequeira
 (Portugal, 2016, 8') 
luisasequeira.com
 
This experimental film is part of a larger project that includes photography and video A project on the women of my family. Grandmother, mother, sister, niece and I ...

Αυτή η πειραματική ταινία είναι μέρος ενός μεγαλύτερου πρότζεκτ που περιέχει φωτογραφίες και βίντεο από τις γυναίκες της οικογένειας. Τη γιαγιά, τη μητέρα, την αδερφή, την ανιψιά κι εμένα...


 A medium-sized statement by Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet
(Denmark, 2016, 8')

tkrh.info
A video consisting of 82 pieces of found footage, individually titled and accompanied by a set of notes (piano). Together, these 82 segments, combining image, text and sound, make up a statement that is neither large nor small.

Ένα βίντεο που αποτελείται από 82 κομμάτια αρχειακού υλικού, ξεχωριστά σημειωμένων με τίτλους και συνοδευμένων με νότες στο πιάνο. Όλα μαζί, συνδυαστικά, κείμενο και ήχος, κάνουν μια δήλωση που δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε μικρή.


Werewolf Luv by Emma Jones
(2018, Usa, 1')
emmajjones2@gmail.com
A love story between two werewolves.
Μια ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο λυκάνθρωπους.


Untold Hairstories by Fenia Kotsopoulou
(2018, Uk, 4')
feniakotsopoulou.wix.com/
artist

A surreal and symbolic ode, a visual poem, a mash-up of re-invented (or slightly tweaked) mythologies, celebrating the hairy female body, beyond binaries of normal vs abnormal, trivial vs relevant, accepted vs rejected, female vs male, beautiful vs monstrous.  

Μια σουρεαλιστική και συμβολική ωδή, ένα οπτικό ποίημα, ένα mash-up των εκ νέου επινοημένων (ή ελαφρώς τροποποιημένων) μυθολογιών, γιορτάζοντας το τριχωτό γυναικείο σώμα, πέρα από τους δυαδικούς περιορισμούς του φυσιολογικού και μη φυσιολογικού, δεκτού και μη αποδεκτού, γυναικείου κι αντρικού, όμορφου και τερατώδους.


 Give Chains A Chance by Hua Wang & Hong Yane Wang
(2018, Uk / China, 2')  

https://wanghua.me/ 
https://hongyanewang.wordpress.com/

'Give Chains A Chance' is a performance centered around Hua’s sculpture titled 'A Bracelet' which features a gigantic chain made of ice.

Το "Give Chains A Chance" είναι μια περφόρμανς επικεντρμένη στο άγαλμα της Hua με τίτλο "ένα βραχιόλι" το οποίο απεικονίζει μια γιγάντια αλυσίδα φτιαγμένη από πάγο.


Queenie and the All or Nothing Thin King by Benni Quintero
(2018, Usa, 4)

benniquintero@alum.calarts.edu

A misunderstanding sends Queenie into a state of black and white thinking. She copes negatively, and it affects her friendships.
Μια παρανόηση στέλνει την Queenie σε μια κατάσταση ασπρόμαυρης σκέψης. Αντιμετωπίζει καθετί μ' αρνητική διάθεση που επηρεάζει τις φιλίες της.


 Letter to Boris by Pablo Molina Guerrero
(2015, Chile, 8')
https://www.pablomolinaguerrero.com/

Writing late becomes usual, we are always too late. Boris was my alter ego and I was his alter ego. Now that he is no longer here, I can be honest.

Tο να γράφω αργά είναι μια συνήθεια μου. Φτάνουμε πάντα τόσο αργά. Ο Boris είναι το alter ego μου κι εγώ το δικό του. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι πια εδώ.


Bust of the young man by Slawomir Milewski
(2018, Uk, 4')
www.slawomirmilewski.net


Film is a reflection about human condition in the so called late capitalism/servitude era
Μια ταινία που αντανακλά τον ανθρώπινο παράγοντα στην αποκαλούμενη καπιταλιστική περίοδο.

 
Living the Dream by John O'Hare & Tom Phipps
(2018, Uk, 5')
freespaceprojects@gmail.com
In a call centre no-one can hear you scream...

Σ' ένα τηλεφωνικό κέντρο κανείς δε μπορεί να σ' ακούσει να ουρλιάζεις...Gede Vizyon by Jefferson Kielwagen, Marcos Serafim & Stevens Simeon
(2018, Haiti, 15')
 

http://serafimn.msu.domains/130-2/
 A walk through the Port-au-Prince Grand Cemetery guided by one of its inhabitants. The images captured by the animal in its derive suggest a psychogeography of the cemetery: a place of Vodou practice, a historical landmark, and an index of the destruction caused by the 2010 earthquake. 

Μια βόλτα στο μεγάλο νεκροταφείο Port-au-Prince με καθοδήγηση ενός από τους κατοίκους του. Οι εικόνες που συλλέχθηκαν από το ζώο κατά την άποψή του υποδεικνύουν μια ψυχογεωγραφία του νεκροταφείου: μια θέση της πρακτικής Vodou, ένα ιστορικό ορόσημο, και ένα δείκτη της καταστροφής που προκάλεσε ο σεισμός του 2010.